Současnost a historie fakulty

Současnost fakulty

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

znak-fvhe-th
Fakulta veterinární hygieny a ekologie je v současnosti realizovaným studijním programem Veterinární hygiena a ekologie tradicí spjata s problematikou hygieny a technologie potravin a tento program je začleněn mezi univerzitní obory s mezinárodní kontrolou kvality vzdělávání v souladu s požadavky danými směrnicí 36/2005/EC, o uznávání odborných kvalifikací. Již první evaluace v roce 1995, kterou fakulta absolvovala v rámci mezinárodního posouzení úrovně výuky Evropskou asociací veterinárních fakult (European Association of Establishmenst for Veterinary Education - EAEVE), ocenila výuku na fakultě a konstatovala, že veterinární vzdělávání v oblasti veterinární hygieny je jedním z nejlepších, které jsou nabízeny studentům v kterékoli evropské veterinární škole.


V roce 2004 fakulta absolvovala druhou mezinárodní evaluaci, jejímž výsledkem bylo konstatování, že fakulta splňuje požadavky pro veterinární vzdělávání stanovené směrnicemi Evropské unie, a že studijní program zejména výukou hygieny potravin je uplatněním koncepce „from stable to table“. Na základě těchto zhodnocení je Fakulta veterinární hygieny a ekologie zařazena na prestižní Seznam pozitivně posouzených veterinárních fakult Evropy (List of Evaluated and Approved Institutions by EAEVE).

Vzdělávací činnost na FVHE se realizuje v akreditovaných studijních programech: magisterském, bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském a v rámci celoživotního vzdělávání.
Studijní programy pregraduálního studia obsahují soubor povinných a povinně volitelných studijních předmětů. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech, účelových zařízeních fakulty a univerzity (Porážka jatečných zvířat, Školní zemědělský podnik), praktická výuka v technologických dílnách (masná dílna a dílna pro ryby a rybí výrobky a mlékařská) a dále samostatné studium. Důraz je kladen na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta.

Poslání Fakulty veterinární hygieny a ekologie vyplývá z historie veterinární hygieny na VFU Brno a je cenným odkazem do budoucnosti. Prudký rozvoj hygieny potravin, zejména v oblasti veterinární hygieny potravin se profiluje již od počátku nového tisíciletí. Tento trend provázel a provází zejména vyspělé ekonomiky EU a je trendem celosvětovým. V mnoha v případech je reakcí na onemocnění potravin, velmi citlivě vnímaná spotřebiteli a medializovaná sdělovacími prostředky. Reflexí na tyto skutečnosti jsou zásadní opatření EU, a to na všech úrovních zabezpečujících bezpečné a kvalitní potraviny.

S vytvořením jednotné Evropy se toto úsilí nutně promítá i do veterinární hygieny v ČR. Je zřejmé, že zachycení těchto trendů je nutno akcentovat v přípravě odborníků v oblasti hygieny potravin, aby mohli uspět v konkurenčním internacionálním prostředí. Výchova právě těchto odborníků je úkolem Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, která představuje univerzitní výukové i výzkumné zázemí pro oblast veterinární hygieny potravin v ČR a v současně době je jedinou takto orientovanou veterinární vzdělávací institucí nejen u nás, ale i v Evropě.
(Prof. Vorlová)

Insignie FVHE

Uznání a ocenění

  • Rok 2015 (medaile k 25. výročí založení FVHE)
  • Rok 2010 (slavnostní Vědecká rada FVHE)

  • Rok 2009 (medaile k 90. výročí VFU Brno)

 

Historie fakulty

Historie fakulty veterinární hygieny a ekologie vychází z oboru hygieny potravin a surovin živočišného původu, který byl zařazen do učebních plánů vysokoškolských veterinárních učilišť již v devatenáctém století.

Podmínky pro rozvoj oboru veterinární hygieny na území našeho dnešního státu byly vytvořeny zřízením československé státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně v roce 1918. Zde byl založen samostatný ústav pro hygienu masa, mléka a potravin a vedením ústavu byl v roce 1920 pověřen prof. MVDr. Jan Lenfeld. Obor obsahoval zejména prohlídku jatečných zvířat a masa a dále metody zajišťování hygienické úrovně potravin. Zcela nově byla tehdy zahrnuta do oboru také technologie potravin, jako základní princip zajištění hygieny zpracovatelských postupů a ochrany zdraví spotřebitele i biologické hodnoty potravin. Prof. MVDr. Jan Lenfeld vytvořil koncepci československé veterinární hygieny, kterou dále rozvíjeli jeho nástupci.

Od akademického roku 1975/1976 bylo studium na Vysoké škole veterinární rozděleno na dva studijní obory „Veterinární lékařství - hygiena potravin“ a "Všeobecné veterinární lékařství" .
Vzhledem k vzrůstajícímu významu veterinární hygieny a potřebě vysoce erudovaných odborníků pro komplexní zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a ekologických aspektů produkce potravin v kontextu veterinární hygieny, na takto vybudovaném základě samostatného studijního oboru Veterinární hygiena byla v roce 1990 zřízena Fakulta veterinární hygieny a ekologie. Fakulta začala tradovat pojetí komplexní hygienické a ekologické produkce potravin od prvovýroby až po finální produkty.