Popis studia a uplatnění

Navazující magisterský studijní program Ochrana zvířat a welfare


Zaměření studia

Studijní program Ochrana zvířat a welfare reaguje na potřebu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ochrany zvířat proti týrání, stresu, bolesti a utrpení, ochrany zvířat při zacházení se zvířaty a pro kontrolu těchto podmínek.  

Navazující magisterská  úroveň vzdělávání v oboru Ochrana zvířat a welfare směřuje k získání znalostí, zkušeností a dovedností z oblasti patologické výživy zvířat, podmínek chovu zvířat, poruch chování zvířat, podmínek veterinární péče o zvířata. Obsahuje kontrolu dozoru nad ochranou zvířat proti týrání dle platné legislativy. Součástí oboru je také analýza zdraví a nemoci zvířat směřující k laboratorní diagnostice v oblasti stresu, bolesti, utrpení, poruch vnitřního prostředí a nemocí souvisejících s ochranou zvířat na úrovni parazitární, bakteriologické, virologické, mykologické a další.

Uplatnění absolventa 

 • orgány veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti týrání - asistent veterinárního lékaře (zejména kontrola a dozor hospodářských a zájmových zvířat)
 • laboratoře státních veterinárních ústavů a laboratoře provádějících rozbory biologických tekutin a tkání a dalších biologických materiálů
 • orgány státní správy v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů (inspektoráty ochrany životního prostředí)
 • instituce a podniky provádějících pokusy na zvířatech (zejména zajišťování pohody pokusných zvířat)
 • zoologické zahrady
 • instituce zabývající se ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat (útulky pro zvířata)
 • obce, města a městské částí při řešení problematiky ochrany zvířat proti týrání (řešení problémů se zvířaty v obcích a městech)
 • organizace zabývajících se hippoterapií, canisterapií a nebo jinými formami animoterapií
 • studium doktorského studijního programu 
 • akademický pracovník na VŠ

 

Požadavky a předpoklady

O studium v navazujícím magisterském studijním programu se uchází studenti, kteří mají ukončené bakalářské studium v oboru Ochrana zvířat a welfare a prokáží potřebnou způsobilost pro toto studium. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia v bakalářském studijním programu a výsledky přijímací zkoušky. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.

Průběh studia

Navazující magisterské studium v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je dvouleté. Studijní program obsahuje prohloubení znalostí::

 • předměty: Pohoda zvířat pro jednotlivé druhy, kategorie a skupiny zvířat, Poruchy zdraví z výživy zvířat, Poruchy zdraví související se zoohygienou, Poruchy chování zvířat
 • předměty laboratorní diagnostiky péče o zvířata: Laboratorní diagnostika poruch vnitřního prostředí, Laboratorní diagnostika stresu, bolesti a utrpení u zvířat, Parazitologické a infektologické  vyšetřování vzorků
 • předměty ochrany zvířat: Státní správa v ochraně zvířat, Marketing management v ochraně zvířat, Mediální komunikace v ochraně zvířat, Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny, Záchrana zvířat v extrémních situacích
 • předměty péče o zdraví zvířat: Nemoci přežvýkavců, prasat a drůbeže, Nemoci psů, koček a dalších zájmových zvířat, Státní veterinární péče
 • předměty mimouniverzitní praxe: Praxe v oblasti kontroly  dozoru nad ochranou zvířat

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích, kde je možnost stravování. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, získat odborné poznatky ze světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat v počítačové učebně s připojením na Internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. 

Ukončení studia

Absolventy studia navazujícího magisterského studijního programu v oboru Ochrana zvířat a welfare se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „magistr“, ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.

 

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu:

 • umí rozpoznat poruchy chování  a zdraví zvířat z nevhodné výživy či podmínek chovu
 • umí rozpoznat nemoci psů, koček a dalších zájmových zvířat, přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže a nákazy zvířat
 • zná činnost státní veterinární správy a institucí v ochraně zvířat
 • ovládá laboratorní diagnostiku stresu, bolesti a utrpení u zvířat a umí interpretovat výsledky vyšetření
 • umí řešit tvůrčím způsobem i nejsložitější problémy ochrany zvířat, a to na úrovni státní a veřejné správy, v organizacích, institucích a podnicích i v ostatních lidských činnostech