Habilitační a profesorské řízení

 

Požadavky pro habilitační a profesorská řízení na VFU Brno

 

  KRITÉRIA (platné od roku 2018)
   
A Požadavky na pedagogickou činnost habilitační řízení profesorské řízení
A1 Soustavná pedagogická činnost na VŠ (počet roků) min. 3 roky min. 5 roků
A2 Vědecko pedagogická hodnost x x
Vědecko pedagogická hodnost CSc., Ph.D., DrSc. (ano/ne) ano ano
Habilitace a získání titulu doc. (ano/ne)   ano
A3 Výukové texty, přednášky, programy (počet celkem) 4 8
Učebnice a skripta (v tištěné nebo elektronické podobě, autor nebo spoluautor) 2 4
Multimediální výukové programy (počet)   3*
Ostatní oponované učební materiály (počet)    
Přednášky na tuzemských univerzitách mimo VFU Brno případně na Slovensku (počet) 2  
Přednášky na zahraničních univerzitách mimo VFU Brno a mimo Slovensko (počet)   2
A4 Vědecká a odborná výchova studentů (počet celkem) 10 20
Obhájené práce DSP - školitel (počet)   3
Obhájené práce DSP - školitel specialista (počet) 1  
Školitel (školitel specialista) studentů DSP (počet)    
Obhájené bakalářské, diplomové, rigorózní a atestační práce (počet)    
A5 Přednášková činnost a garatování výuky (počet celkem) 1 2
Předseda oborové rady (počet)    
Člen oborové rady (počet)    
Garantování studijního programu na univerzitě (počet)    
Garantování studijního předmětu na univerzitě (počet)   1
Přednášky v předmětu v rozsahu více než 30% přednášek daného předmětu na univerzitě (počet předmětů) 1 1
B Požadakvy na vědeckou činnost habilitační řízení profesorské řízení
B1 Publikační aktivity celkem (počet B2+B4+B6+B7) 50 100
B2 Původní vědecké práce publikované in extenso ve vědeckých časopisech s IF (počet celkem) 15 30
B3 Další ukazatele publikační činnosti ve vědeckých časopisech x x
Z B2 jako prvný nebo korespondující autor (počet) 5 10
Z B2 společné publikace se zahraničními pracovišti (počet) 3 5
Součet IF všech vědeckých prací 15 30
Citace (SCI) - bez autocitací (počet) 50 100
H-index 4 8
B4 Přehledné práce in extenso ve vědeckých časopisech s IF (počet celkem)    
B5 Původní odborné práce publikované in extenso ve vědeckých časopisech bez IF (počet celkem)    
B6 Odborné práce publikované in extenso v odborných časopisech (počet celkem)    
B7 Sympozia a vědecké konference (počet celkem)    
Abstrakta ve sbornících z tuzemských vědeckých konferencí (počet)    
Abstrakta ve sbornících ze zahraničních vědeckých konferencí (počet)    
Příspěvky na tuzemských vědeckých konferencích publikované ve sbornících (počet)    
Příspěvky na zahraničních vědeckých konferencí publikované ve sbornících (počet)    
Abstrakta příspěvků zveřejněných ve sbornících s IF (počet)    
B8 Vyžádané přednášky na sympoziích a konferencích (počet celkem)    
Vyžádané přednášky na tuzemských vědeckých konferencích (počet )    
Vyžádané přednášky na zahraničních vědeckých konferencích (počet)    
B9 Výzkumné projekty obhájené nebo řešené (počet celkem) 3 7
Granty, výzkumné záměry, centra obhájené (GAČR, TA ČR, ZAV ČR,NAZV a jim obdobné) - hlavní řešitel nebo spoluřešitel (počet)   1
Projekty Vnitřní grantové agentury VFU Brno (IGA, VFU Brno, počet)    
Ostatní výzkumné projekty a úkoly (počet)    
B10 Další výstupy z vědecké a výzkumné činnosti (počet celkem)    
Patent (počet)    
Užitný vzor (počet)    
Certifikovaná metodika (počet)    
Vyžádané vědecké přednášky (počet)    
Poradenská činnost (počet)    
C Požadakvy dokládající osobnost uchazeče habilitační řízení profesorské řízení
C1 Členství ve vědeckých a redakčních radách (počet)    
Členství ve vědeckých radách (tuzemských, počet)    
Členství ve vědeckých radách (zahraničních, počet)    
Členství v redakčních radách (tuzemských, počet)    
Členství v redakčních radách (zahraničních, počet)    
C2 Členství v komisích výzkumných agentur a vědeckých výborech (počet celkem)    
Členství v komisích výzkumných agentur (počet)    
Členství ve vědeckých výborech(počet)    
C3 Členství ve vědeckých společnostech (počet celkem)    
Členství ve vědeckcýh společnostech (tuzemských, počet)    
Členství ve vědeckcýh společnostech (zahraničních, počet)    
C4 Vypracování posudků (počet celkem)    
Lektorské posudky na vědecké články (počet)    
Posudky na habilitační práce (počet)    
Posudky na bakalářské, diplomové, rigorózní a atestační práce (počet)    
C5 Organizace vědeckých sympozií a konferencí (počet)    
Člen vědeckého výboru (tuzemských, počet)    
Člen organizačního výboru (tuzenských, počet)    
Člen vědeckého výboru (zahraničních, počet)    
Člen organizačního výboru (zahraničních, počet)    
C6 Ocenění za pedag. a vědecko výzkumnou činnost (počet celkem)