Granty, projekty, mobility

FVHE realizuje tvůrčí činnost z vlastních prostředků (prostředky institucionální podpory výzkumným organizacím, prostředky specifického výzkumu), dále řešením grantů grantových agentur (zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Grantové agentury České republiky; Národní agentury zemědělského výzkumu, Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví dnes Agentura pro zdravotnický výzkum ČR; Ministerstva vnitra a Technologické agentury České republiky) a dále z prostředků smluvního výzkumu se zadávajícími organizacemi, institucemi a podniky.

 

Zpráva proděkana FVHE pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy:


 

Zapojení FVHE do středoevropského technologického institutu CEITEC

FVHE je zapojena do výzkumu CEITEC, který je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti. Jedná se o projekt, který patří mezi 7 nejprestižnějších projektů v Evropě.

Koordinátorem výzkumného programu na VFU Brno je Prof. MVDr. RNDr., Petr Hořín, CSc. Na půdě univerzity je vytvořeno 6 výzkumných skupin, z nichž na dvou se podílí pracovníci FVHE:

  • RG-7-2 Molekulární bakteriologie (prof. MVDr. Ivan Literák ,CSc.)
  • RG-7-4 Bezpečnost potravin (prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.) – skupina je zaměřena především na analýzu a prevenci šíření zoonotických patogenů v potravinovém řetězci

Zapojení FVHE do projektu přináší univerzitě špičkové přístroje a podstatnou část vědeckého kreditu univerzity.

 

Institucionální výzkum

FVHE využívá k vědecké a výzkumné činnosti prostředky institucionální podpory výzkumným organizacím (institucionální výzkum), které získává na základě výše počtu bodů za uznatelné výstupy podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

  • FVHE v roce 2017 získala 23 471 tis. Kč od MŠMT formou dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, na základě zhodnocení dosažených výsledků při provádění vědecké a výzkumné činnosti (výše počtu bodů za uznatelné výstupy podle metodiky Rady vlády pro vědu, vývoj a inovace)

 

Projekty z účelových prostředků (GAČR, NAZV, MŠMT, NPV)

Přehled řešených projektů:

 

Mezinárodní projekty

FVHE byla do srpna 2017 zapojena do rámového programu pro výzkum, vývoj a inovace Horizon 2020, a to projektem Hennovation (Practice-led innovation supported by science and market driven actors in the laying hen and other livestock sector) za koordinace University of Bristol (UK). Kromě této univrzity zahrnoval mezinárodní tým University of Exeter (Velká Británie), ADAS UK Ltd. (Velká Británie), Swedish University of Agricultural Sciences (Švédsko), Universitat Autònoma de Barcelona (Španělsko), Wageningen University and Research centre (Nizozemí) a prostřednictvím Ústavu ochrany zvířat, welfare a etologie také Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno (Česká republika). Zaměřením projektu bylo posílit potenciál chovatelů, přepravců a zpracovatelů prostřednictvím vytvoření inovačních sítí, které budou proaktivně vyhledávat a aplikovat nové myšlenky s cílem zefektivnit postupy v chovech nosnic. V rámci projektu bylo uspořádáno několik workshopů na národní i mezinárodní úrovni, byly vydány publikace v profesních, odborných i vědeckých časopisech.

Na Ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu byl řešen mezinárodní projekt s názvem Quality of traditional specialities garanteed in Visegrad Group v International Visegrad Funds ve spolupráci s ÚVLF Košice, Zemědělskou univerzitou v Krakowě a Veterinární univerzitou v Budapešti. V rámci International Visegrad Funds byl řešen na Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat další mezinárodní projekt s názvem Lump Sum related to the Visegrad/V4EaP Scholarship. Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel spolupracoval v roce 2017 na řešení kanadského výzkumného projektu SARRFO s názvem Identifying context-dependent pathogenesis-related genes involved in white-nose syndrome.

V roce 2014 pokračoval projekt VEGA - Monitorovanie 137Cs v lesnom ekosystéme na Slovensku. Vedecká grantová agantúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied VEGA 1/0415/13 – prof. Dvořák (spoluřešitel) – (500 EUR).

 

Projekty smluvního výzkumu a výzkumy z jiných zdrojů

Ústavy FVHE získávají prostředky na výzkum také v rámci tzv. smluvního výzkumu vykonávaného pro instituce, podniky nebo další subjekty.

Dříve řešené: Smluvní výzkum a prostředky z cizích zdrojů, ostatní hlavní činnost

 

IGA (Interní grantová agentura VFU Brno)

Specifický vysokoškolský výzkum prováděný studenty představuje přímé propojení vědecké a výzkumné činnosti fakulty se vzdělávací činností, posiluje postavení studentů ve výzkumu a otevírá další možnosti vědeckého působení studentů v rámci jejich vzdělávání na FVHE.

FVHE získává pro vědeckou a výzkumnou činnost studentů prostředky specifického vysokoškolského výzkumu, které jsou přidělovány na základě ohodnocení výkonu podle metodiky výpočtu podílu prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro jednotlivé vysoké školy.

Cílem grantů poskytovaných Interní grantové agentury VFU Brno (IGA) Brno je stimulace a posílení tvůrčí vědecké práce na univerzitě institucionální podporou kvalitních projektů především badatelského charakteru, které budou vytvářet předpoklady pro další rozvoj vědy a výzkumu a je určena zejména začínajícím akademickým pracovníkům VFU Brno a jejím studentům.

 

Přehled řešených (financovaných) projektů FVHE:

 

Projekty ze zahraničních prostředků – OP VK

OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) byl víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci bylo možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

OP VK byl zaměřen na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno byla zapojena v následujících projektech:

 

Mezinárodní programy a mobility

Strategickým záměrem FVHE je posilovat postavení fakulty v oblasti mezinárodní spolupráce ve smyslu otevřené evropské vzdělávací instituce, která zejména v rámci evropského vysokoškolského prostoru spolupůsobí v organizacích ovlivňujících evropské univerzitní vzdělávání, má mezinárodní uznání na úrovni mezinárodní evaluace/akreditace a je řazena mezi prestižní evropské veterinární instituce splňující podmínky evropské směrnice o uznávání odborných kvalifikací.

FVHE se podílí na činnosti evropských univerzitních asociací, zejména European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), kde se podílela na vytváření koncepce dalšího rozvoje veterinárního vzdělávání v Evropě.

FVHE pokračuje v uskutečňování mezinárodní spolupráce také v rámci sítě Veterinary Network of European Students and Staff Transfer (VetNEST), která organizuje mobility v rámci programu Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS). V této síti jsou sdruženy veterinární univerzity se sídlem v Brně (Česká republika), Košicích (Slovenská republika), Vídni (Rakousko), Budapešti (Maďarsko), Lublani (Slovinsko), Záhřebu (Chorvatsko), Wroclavi (Polsko), Sarajevu (Bosna a Hercegovina), Bělehradě (Srbsko), Skopji (FYR of Macedonia) a Tiraně (Albánie).

FVHE se podílí prostřednictvím Komory veterinárních lékařů ČR (KVL ČR) na činnosti Federation of Veterinarians of Europe (FVE), prostřednictvím níž působí European Union of European Veterinary Hygienists (EUVH). VFU je dále členem Evropské asociace veterinárních lékařů působících v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu (European Veterinarians in Education, Research and Industry – EVERI), na pravidelných jednáních se účastní zástupce FVHE.

Další velkou finanční podporu mobilit přináší Interní mobilitní agentura (IMA) VFU Brno, kterou lze hradit způsobilé náklady týkající se projektů mobility studentů bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu, magisterského studijního programu a studentů doktorského studijního programu.

FVHE tradičně organizuje mezinárodní měsíční letní školu zaměřenou na hygienu potravin Letní škola Hygiena potravin – „Summer School of Food Hygiene", které se pravidelně účastí studenti z Řecka, Chorvatska, Rumunska či Polska.

 

Pro bližší informace o možnostech mobilit kontaktujte proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy FVHE (hostovskym@vfu.cz) nebo navštivte stránky Sekretariátu prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.