Publikace

Výsledky řešení zahraničních grantů, grantů grantových agentur a výsledky získané na základě institucionální podpory výzkumným organizacím a specifického vysokoškolského výzkumu i dalších projektů jsou uplatňovány ve formě publikačních výstupů. O významnosti začlenění tvůrčí činnosti FVHE v mezinárodním kontextu svědčí řada výsledků publikovaných společně se zahraničními pracovišti.

 

Seznam publikací je obvykle členěn na publikace ve vědeckých časopisech s impakt faktorem (IF), dále ve vědeckých časopisech bez IF, v odborných časopisech, vystoupení a prezentace výsledků na zahraničních i domácích konferencích s uveřejněním výsledků ve sbornících z těchto konferencí, učebnice a monografie s ISBN, další pedagogické publikace bez ISBN, skripta, multimediální učební texty (MUT), a souhrnné práce (habilitační spisy, doktorské disertace), jejichž předložení je nezbytné pro získání vědecké nebo vědeckopedagogické hodnosti.

 


 Seznam publikací FVHE (List of Publication):


Databáze publikací OBD 2.0 – přístup pod heslem