Tvůrčí aktivita ústavů FVHE

Výzkum na Fakultě veterinární hygieny a ekologie je organizován v sekcích a realizován na jednotlivých ústavech fakulty. Vědecko-výzkumná tvůrčí činnosti fakulty je zaměřena především do oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny. Hlavními směry jsou chemie potravin, mikrobiologie potravin a hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků, masa a masných výrobků, dále analýza potravin, hodnocení struktury potravin a kvality potravin rostlinného původu. Výzkum je směřován také do oblasti fyzikálních a chemických metod vyšetřování a průkaznosti falšování potravin, surovin a pokrmů živočišného a rostlinného původu. Tvůrčí činnost fakulty je rovněž směřována do oblasti veterinární legislativy, potravinářské legislativy a legislativy ochrany a welfare zvířat. Výzkum na fakultě je směřován na simulaci procesů zatěžujících obvyklé podmínky chovu zvířat a jsou sledovány dopady těchto změněných podmínek na parametry zdraví, pohody a užitkovosti zvířat, dále do oblasti toxikologických účinků některých látek využívaných pro produkci surovin živočišného a rostlinného původu a jejich vliv na zdraví a užitkovost hospodářských zvířat, zvířat volně žijících i zvířat zájmových. V neposlední řadě je důležitým směrem výzkumu také oblast sledování zatížení prostředí negativními faktory, významnými pro rostlinnou i živočišnou produkci, do oblasti zdravotní problematiky v populacích volně žijících živočichů, se zaměřením zejména na živočichy, kteří nejsou využíváni k získávání surovin pro produkci potravin živočišného původu.

Vědecké laboratoře na jednotlivých ústavech jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou především z poslední doby, takže snesou plné srovnání s obdobnými pracovišti u nás i v zahraničí. Dosažené výsledky jsou na základě toho věrohodné, standardní a srovnatelné.

 

Výzkum na jednotlivých ústavech

Sekce veterinární ekologie a chorob volně žijících zvířat:

Sekce živočišné a rostlinné produkce:

Sekce hygieny a technologie potravin živočišného původu:

Sekce veterinární ochrany veřejného zdraví, ochrany zvířat a welfare:

Sekce hygieny a technologie potravin rostlinného původu a gastronomie: